Voorwaarden bij zoekopdracht of verhuurbemiddeling

 

1 Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden van Groene Tak Makelaardij (GTM) zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen GTM en ingeschrevenen of verhuurders. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op de GTM internetsite/ – en alle sites waarop aanbod van dit kantoor wordt vermeld.

2 Definities

2.1 GTM is een makelaarskantoor dat zich heeft gespecialiseerd in het beheer de  bemiddeling en van de verhuur van onroerend goed tussen verhuurders en huurders. GTM  staat voor betrouwbaarheid, flexibiliteit en kwaliteit. Dit komt tot uiting in ons unieke concept waarbij klantgerichtheid en een persoonlijke benaderingswijze voorop staan.

2.2 Een zoeker is een natuurlijk -of rechtspersoon die een opdracht tot woningbemiddeling heeft gegeven en deel uit maakt van het zoekers bestand van GTM, hierna te noemen zoeker.

2.3 Een verhuurder (meestal eigenaar) is een natuurlijk -of rechtspersoon die onroerend goed te huur aanbiedt en ook gerechtigd is om deze te verhuren, hierna te noemen verhuurder.

2.4 Een huurder is een natuurlijk -of rechtspersoon die woonruimte heeft gehuurd d.m.v. mondelinge of schriftelijke acceptatie van de aangeboden woonruimte of ondertekening huurovereenkomst en ook gerechtigd is om deze te huren, hierna te noemen huurder.

3 Opdracht tot woningbemiddeling

3.1 Onder een opdracht tot woningbemiddeling wordt verstaan een opdracht door zoeker tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door GTM in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de verhuurder  en een zoeker of derde, zoals bedoeld in Artikel 7:425 BW, waarbij aan de door zoeker en verhuurder gegeven specificaties wordt voldaan. Een opdracht tot woningbemiddeling kan schriftelijk of mondeling worden gegeven.

4 Inschrijven & uitschrijven

4.1 Inschrijving bij GTM wordt direct geactiveerd als GTM een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de Algemene Voorwaarden van B&S Rental Service. Aan deze inschrijving zijn geen kosten verbonden.

4.2 De gegevens zoals gevraagd op het inschrijfformulier worden geregistreerd door GTM. Dit zijn uw naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en uw e-mail adres. Verder worden de woonwensen zoals door u zijn aangegeven geregistreerd; soort gezochte woning, aantal kamers, aantal personen, gewenste woonplaats, gewenst aanvangsdatum, minimale en maximale huurprijs en overige woonwensen. Op basis van deze informatie is GTM in staat, om conform uw wensen, woonruimte aan te bieden.

4.3 Indien de zoeker de inschrijving wenst op te zeggen kan dit door dit melden via de e-mail; info@groenetakmakelaardij.nl

5 Bemiddeling vergoeding huurder

5.1 Voor een succesvolle bemiddeling ontvangt GTM in de meeste gevallen een vergoeding van de zoeker. Deze is gelijk aan de door de verhuurder opgegeven maandelijkse huursom (inclusief voorschot levering, diensten en energie) zoals vermeld op de huurovereenkomst. De vergoeding omtrent de bemiddeling is exclusief het dan geldende BTW tarief.

5.2 Indien een zoeker door succesvolle bemiddeling van GTM, de aangeboden woonruimte mondeling of schriftelijk accepteert (door een intentie verklaring of een huurovereenkomst), dan dient de éénmalige bemiddelingsvergoeding binnen 5 werkdagen na acceptatie van de woning te worden voldaan dan wel voor of op ingangsdatum van de huurovereenkomst.

5.3 De sleuteloverdracht en de oplevering van een te huren ruimte kan alleen dan plaats vinden wanneer de huurovereenkomst is ondertekend en de huursom, de waarborgsom en de bemiddelingsvergoeding aan GTM zijn voldaan.

5.4 Restitutie van betalingen is na mondelinge of schriftelijke acceptatie van de te huren ruimte door zoeker dan wel huurder niet mogelijk.

6 Acceptatie woning

6.1 Acceptatie van een woning door zoeker/huurder kan plaatsvinden door mondelinge overeenstemming tussen GTM een zoeker, gevolgd door intentie verklaring en/of door ondertekening huurovereenkomst.

7 Opdracht tot verhuur bemiddeling

7.1 Onder een opdracht tot verhuurbemiddeling wordt verstaan een opdracht door verhuurder (eigenaar) tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door GTM in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de verhuurder en een zoeker of derde, zoals bedoeld in Artikel 7:425 BW, waarbij aan de door ingeschrevene en verhuurder gegeven specificaties wordt voldaan.

7.2 De opdracht tot verhuur bemiddeling is geldig voor onbepaalde tijd en kan mondeling of schriftelijk worden opgezegd op het moment dat de te verhuren ruimte is verhuurd of dan wel niet meer beschikbaar is voor de verhuur.

7.3 Opdracht tot verhuur bemiddeling bij GTM wordt direct geactiveerd als GTM een opdrachtbevestiging met akkoordverklaring van de Algemene Voorwaarden GTM ondertekend ontvangt.

7.4 De kosten voor verhuurbemiddeling zijn een percentage van de huursom, deze wordt ingehouden op de maandelijks te innen huursommen van de huurder. Dit percentage is afhankelijk van de eventueel additionele dienstverlening. Dit wordt beschreven in  een exploitatie contract.

8 Contractkosten

8.1 Indien een verhuurder en huurder een huurovereenkomst willen laten opstellen door GTM dan zal GTM contractkosten in rekening brengen. De daarbij behorende contractkosten bedragen € 175,- vermeerderd met het dan geldende BTW tarief.

8.2 De contractkosten dienen direct door de desbetreffende partijen te worden voldaan. Restitutie van betalingen is niet mogelijk.

9 Acceptatie & Gunning

9.1 Acceptatie van een zoeker/huurder door verhuurder kan plaatsvinden door mondelinge toezegging, gevolgd door schriftelijke bevestiging en/of door ondertekening huurovereenkomst.

9.2 GTM verzorgt voor de verhuurders een verhuuradvies.

9.3 De verhuurder beslist uiteindelijk aan wie de woning wordt toegewezen.

10 Betalingsverplichting

10.1 Indien, nadat mondeling of schriftelijk is overeengekomen dat zoeker een bepaald object definitief accepteert, om welke reden dan ook de totstandkoming van de huurovereenkomst vanwege zoeker/huurder geen doorgang vindt, is zoeker/huurder aan GTM verschuldigd een bemiddelingsvergoeding van de door de verhuurder opgegeven maandelijkse huursom (inclusief voorschot levering, diensten en energie). De vergoeding omtrent de bemiddeling is exclusief het dan gelden BTW tarief en dient binnen 5 werkdagen na ondertekening van dit document te worden voldaan.

10.2 Indien, nadat de verhuurder (door opzegging of anderszins) de opdracht tot verhuurbemiddeling heeft beëindigd, een huurovereenkomst met een zoeker tot stand komt als gevolg van de door GTM verrichte diensten, wordt deze overeenkomst, behoudens door de zoeker te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van GTM en is de verhuurder de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

10.3 Indien, nadat de zoeker (door opzegging of anderszins) opdracht tot woningbemiddeling heeft beëindigd,een huurovereenkomst met een verhuurder tot stand komt als gevolg van de door GTM verrichte diensten, wordt deze overeenkomst, behoudens door de zoeker te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van GTM en is de zoeker de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten .

11 Bijzondere bepalingen

11.1 GTM behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van GTM te wijzigen of aan te passen.

11.2 De door GTM verstrekte informatie is vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor zoekers/huurdersen de verhuurders c.q. eigenaren.

11.3 Er kunnen geen rechten aan de Algemene Voorwaarden van GTM worden ontleend.

12 Aansprakelijkheid

12.1 De verhuurders en de zoeker/huurders vrijwaren GTM tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door GTM voor de verhuurders of zoeker/huurders worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van GTM.

12.2 GTM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen door de verhuurder. GTM is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het huurcontract zijn verplichtingen als verhuurder nakomt.

12.3 GTM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen door de huurder. GTM is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een huurder, na ondertekening van het huurcontract zijn verplichtingen als huurder nakomt.

12.4 De website www.groentakmakelaardij.nl  van GTM is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website. GTM is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

13 Privacy

13.1 Bij een zoekopdracht aan GTM worden uw persoonsgegevens geregistreerd in het bestand van GTM. Het doel van deze registratie is om uit het aanbod, conform uw woonwensen, voor u als huurder een woonruimte te vinden.  Het beheer van uw gegevens vinden plaats in overeenstemming met de geldende privacy regels (Wet bescherming persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook bij een bemiddelingsopdracht van verhuurder worden de prospect gegevens conform wetgeving bewaard of uitsluitend daarvoor gebruikt als met de verstrekker is overeengekomen.

13.2 GTM verstrekt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen door GTM gebruikt.

14 Copyright & Merken

14.1 Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een hardcopy, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van GTM  is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

14.2 Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van GTM, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van GTM is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

15 Diversen

15.1 Wijzigingen in, of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van GTM, tussen partijen gesloten bemiddelingsovereenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht, indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

15.2 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de bemiddelingsovereenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

15.3 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze overeenkomst door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze overeenkomst, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

16 Toepasselijk recht

16.1 Op de Algemene Voorwaarden van GTM is het Nederlands recht van toepassing.